સબઅર્બન કૂક કાઉન્ટીનો કોઈપણ નોંધણી થયેલ મતદાતા આ ઓનલાઇન અરજીનો ઉપયોગ કરીને ટપાલ મતપત્રક માટે વિનંતી કરી શકે છે. એક વાર અમે તમારી અરજીની ખરાઈ કરી લઈએ પછી, અમે તમે જે ટપાલનું સરનામું આપો તેના પર એક કાગળ વાળું મતપત્રક મોકલશું. અરજી કરવાની સમયસીમા ચૂંટણીના પાંચ દિવસો પહેલાં સુધી છે.

આ અરજી પૂરી કરવા, તમારે આમની જરૂર પડશે:

  • તમારું ડ્રાઇવર લાઇસન્સ અથવા રાજ્ય ID ક્રમાંક;
  • તમારા સોશિયલ સિક્યુરિટી ક્રમાંકના છેલ્લા ચાર આંકડા;
  • એ સરનામું જ્યાં તમે તમારું મતપત્રક ટપાલમાં મોકલાય તેમ ઇચ્છો છો; અને
  • એક ઈ-મેલ અડ્રેસ.

જો તમારી પાસે આમનામાંથી એક વસ્તુ ન હોય, તો તમે એક ટપાલ મપત્રક અરજી ડાઉનલોડ, પ્રિન્ટ અને સહી કરી શકો છો તથા તેને કૂક કાઉન્ટી ક્લર્કની ઑફિસે મોકલી શકો છો.

કૃપા કરીને નોંધશો: ટપાલ મતપત્ર મેળવવા માટે ખોટું નિવેદન આપવું અથવા કોઈને આવું કરવા માટે સલાહ આપવી એ મત અંગેની છેતરપીંડી ગણાય છે, તે પાંચ વર્ષ સુધીની કેદની સજાને પાત્ર દીવાની ગુનો છે. મત અંગેની છેતરપીંડીની જાણ કરવા, 312.603.0942 પર કૉલ કરો.

મતદાતાઓને સૂચના

COVID 19ને કારણે 2020ની સામાન્ય ચૂંટણી માટેના તમામ મતદાતાઓને નવેમ્બર 3ના ચૂંટણીના દિવસથી પહેલાં ક્યાં તો ટપાલ દ્વારા અથવા વહેલાં મતદાન દરમ્યાન, મત આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. ટપાલ દ્વારા મતદાન એ મતદાતાઓ માટે એક સરળ વિકલ્પ છે, અને તમે ઈ-મેલ, ટપાલ, ઓનલાઇન અથવા જાતે જઈને ટપાલ દ્વારા મત માટે મતપત્રક મેળવવા માટે વિનંતી કરી શકો છો.

ટપાલ દ્વારા મત માટેની અરજી પૂર્ણ કર્યા પછી, મતદાતાઓને ચૂંટણીના દિવસથી 40 દિવસ કરતાં વધુ વહેલું ન હોય અને 30 દિવસ કરતાં ઓછું વહેલું ન હોય તેમ એક આધિકારિક મતપત્રક મળશે.

અરજી સુપ્રત કર્યા પછી, મતદાતાને તેના અથવા તેણીના નોંધણી થયેલા સરનામાં પર, અથવા મતદાતાએ વિનંતી કરેલા ટપાલના સરનામાં પર એક મતપત્રક મળશે, અને આવું મતપત્રક પૂર્ણ કરીને ચૂંટણીના દિવસથી મોડું ન હોય તે રીતે પરત કરવું જરૂરી છે.

જો મતદાતાને આધિકારિક મતપત્રક ન મળે, અથવા મતદાતાને પ્રશ્નો હોય, તો મતદાતા કૂક કાઉન્ટી ક્લર્કને [email protected] પર ઈ-મેલ કરી શકે છે અથવા 312.603.0946 પર કૉલ કરી શકે છે.

મતદાતા તેમને કૂક કાઉન્ટી ક્લર્ક તરફથી આધિકારિક મતપત્રક મળ્યાની પુષ્ટિ cookcountyclerk.com/VoterInfo પર અથવા 312.603.0946 પર કૉલ કરીને કરી શકે.

શું તમે સૈન્ય અથવા વિદેશ રહેતાં મતદાતા છો?