Ang anumang nakarehistrong suburban Cook County na botante ay maaaring humiling ng balota sa koreo gamit ang online na aplikasyong ito. Kapag napatotohanan namin ang aplikasyon mo, magpapadala kami ng papel na balota sa binigay mong mailing address. Ang deadline para mag-apply ay limang araw bago ang eleksiyon.

Para kumpletuhin ang aplikasyong ito, kakailanganin mo ang:

  • ang iyong driver’s license o numeto ng state ID;
  • ang huling apat na digit ng iyong Social Security Number;
  • ang address kung saan mo gustong ipadala sa koreo ang balota mo; ang
  • isang email address.

Kung wala kang isa sa mga item na ito, maaari kang mag-download, mag-print at lumagda ng aplikasyon sa balota sa koreo at ipadala ito sa opisina ng Cook County Clerk.

Pakitandaan: Ang paggawa ng maling pahayag para makakuha ng balota sa koreo o ipagawa ito sa ibang tao ay tinuturing na panloloko sa boto, isang kriminal na paglabag na pinaparusahan ng hanggang limang taon sa kulungan. Para iulat ang panloloko sa boto, tumawag sa 312.603.0942.

ABISO SA MGA BOTANTE

Dahil sa COVID 19, lahat ng mga botante para sa Pangkalahatang Eleksiyon ng 2020 ay hinikayat na bumoto bago ang Araw ng Eleksiyon sa Nobyembre 3, alinman sa pamamagitan ng koreo o sa maagang pagboto. Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay madaling opsiyon para sa mga botante, at maaari kang humiling ng pagboto sa koreo na balota sa pamamagitan ng email, koreo, online o personal.

Sa pagkumpleto ng pagboto sa koreo na aplikasyon, makakatanggap ang mga botante ng opisyal na balota nang hindi mahigit sa 40 araw at hindi mas maikli sa 30 araw bago ang Eleksiyon.

Matapos isumite ang aplikasyon, makakatanggap ang botante ng balota sa nakarehistro niyang address, o sa address sa koreo na hiniling ng botante, at ang naturang balota ay makukumpleto at isasauli nang hindi lalagpas sa Araw ng Eleksiyon.

Maaaring mag-email ang botante sa Cook County Clerk [email protected] o tumawag sa 312.603.0946 kung hindi makatanggap ang botante ng opisyal na balota, o kung may mga tanong ang botante.

Maaaring kumpirmahin ng botante ang pagkakatanggaap ng kanilang opisyal na balota sa Cook County Clerk sa cookcountyclerk.com/VoterInfo o tumawag sa 312.603.0946.

 

Ikaw ba ay Military o Overseas na botante?