Ang anumang nakarehistrong suburban Cook County na botante ay maaaring humiling ng balota sa koreo gamit ang online na aplikasyong ito. Kapag napatotohanan namin ang aplikasyon mo, magpapadala kami ng papel na balota sa binigay mong mailing address. Ang deadline para mag-apply ay limang araw bago ang eleksiyon.

Para kumpletuhin ang aplikasyong ito, kakailanganin mo ang:

  • numero ng iyong driver’s license o state identification o huling apat na digit ng iyong Social Security Number;
  • ang huling apat na digit ng iyong Social Security Number;
  • ang address kung saan mo gustong ipadala sa koreo ang balota mo; ang
  • isang email address.

Kung wala kang isa sa mga item na ito, maaari kang mag-download, mag-print at lumagda ng aplikasyon sa balota sa koreo at ipadala ito sa opisina ng Cook County Clerk.

Pakitandaan: Ang paggawa ng maling pahayag para makakuha ng balota sa koreo o ipagawa ito sa ibang tao ay tinuturing na panloloko sa boto, isang kriminal na paglabag na pinaparusahan ng hanggang limang taon sa kulungan. Para iulat ang panloloko sa boto, tumawag sa 312.603.0942.

Matapos isumite ang aplikasyon, makakatanggap ang botante ng balota sa nakarehistro niyang address, o ang mailing address na hiniling ng botante, at ang nasabing balota ay dapat makumpleto at maibalik nang hindi lalagpas sa Araw ng Halalan.

Maaaring mag-email ang botante sa Cook County Clerk sa [email protected] o tumawag sa 312.603.0946 kung hindi makatanggap ang botante ng opisyal na balota, o kung may mga tanong ang botante.

Maaaring kumpirmahin ng botante ang pagtanggap ng kanilang opisyal na balota ng Cook County Clerk sa paggamit ng "What Is My Mail Ballot Status" na opsiyon ng Voter Information Tool o tumawag sa 312.603.0946.

Ikaw ba ay Military o Overseas na botante?